Andrea Ceccherelli
Janusz Drzewucki
Xavier Farré
Alina Świeściak
Marta Wyka
Jurij Zawadski
Sekretarz Nagrody: Joanna Bociąg

Fot. Edyta Dufaj

Andrea Ceccherelli

Włoski literaturoznawca, tłumacz, profesor zwyczajny slawistyki, kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Bolońskiego. Prezes Centrum Poezji Współczesnej na tejże uczelni. W jego dorobku translatorskim znajdują się m.in. wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Adama Zagajewskiego, Anny Świrszczyńskiej, Jana Twardowskiego, Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza oraz rymowanki Szymborskiej. W 2003 roku otrzymał nagrodę Leone Traverso – Opera prima Monselice za tłumaczenie Pieska przydrożnego Miłosza.

Fot. Edyta Dufaj

Janusz Drzewucki

Poeta, krytyk literacki, wydawca, członek PEN Clubu, SPP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz „Rzeczpospolitej” (1993-2005), redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik (2005-2012). W latach 1996-2021 redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Biblioteki Narodowej. W latach 2015-2020 członek i przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Ostatnio wydał: zbiór wierszy Rzeki Portugalii, a także Lekcje u Różewicza. Teksty krytycznoliterackie i osobiste oraz Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach. Laureat Nagrody Krytycznoliterackiej im. Kazimierza Wyki (2020).

Xavier Farré

Poeta i tłumacz z języka polskiego i słoweńskiego na hiszpański i kataloński. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pięciu tomików poezji i zbioru esejów. W 2015 r. ukazała się antologia jego wierszy w przekładzie na język polski – Kompas na śniegu. Kompletną listę przekładów można znaleźć pod adresem: http://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html

Fot. Edyta Dufaj

Alina Świeściak

Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010). Wkrótce ukaże się jej książka poświęcona związkom polskiej poezji ze sztuką awangardową i postawangardową. Redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.

Fot. Edyta Dufaj

Fot. Edyta Dufaj

Marta Wyka

Historyk literatury, krytyk literacki, prof. zw. Wydziału polonistyki UJ, założycielka Katedry Krytyki Literackiej, redaktor naczelna Nowej Dekady Krakowskiej. Napisała książki o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, Stanisławie Brzozowskim, Czesławie Miłoszu, pokoleniu 1910, literaturze współczesnej, a także eseje autobiograficzne

Fot. Franka Zavadska

Jurij Zawadski

Poeta, wydawca, muzyk, literaturoznawca i aktywista społeczny. Eksperymentator i performer. Doktor nauk filologicznych. Na Ukrainie znany jest jako poeta ekstremalny, stale poszukujący nowych środków wyrazu i gatunków poetyckich. Tworzy m.in. charakterystyczną poezję fonetyczną – wiersze bez słów, w których główną rolę odgrywają dźwięki i sylaby. Uczestnik licznych projektów muzycznych. Wydał 10 tomów poetyckich. Tłumaczony na wiele języków, wydany w Polsce, Danii i na Czechach. FORMA opublikowała wybór wierszy Wolny człowiek jeszcze się nie urodził (FORMA 2019) w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. Poza twórczością własną zajmuje się działalnością translatorską i wydawniczą; jest założycielem i szefem wydawnictwa Krok. Mieszka w Tarnopolu.

Joanna Bociąg

Sekretarz Nagrody. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animatorka kultury, organizatorka wydarzeń literackich, współorganizatorka ogólnopolskich festiwali poetyckich, redaktorka, laureatka XXV Konkursu im. J. Bierezina, autorka książki Boję się o ostatnią kobietę (2020).

fot. Edyta Dufaj