Regulamin Nagrody
im. Wisławy Szymborskiej
2023

REGULAMIN NAGRODY IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ 2023

§1

 1. Nagroda im. Wisławy Szymborskiej (zwana dalej Nagrodą) została ustanowiona zgodnie ze statutem Fundacji Wisławy Szymborskiej (zwanej dalej Fundacją) i jest przyznawana w dwóch kategoriach: dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku wydanej pierwotnie po polsku (kategoria pierwsza); co 2 (dwa) lata dla wybitnej książki poetyckiej przetłumaczonej na język polski (kategoria druga) – w przypadku gdy Kapituła Nagrody zdecyduje o jej przyznaniu w tej kategorii.
 2. Organizatorem Konkursu o Nagrodę przeprowadzanym w obu kategoriach (zwanym dalej Konkursem) i fundatorem Nagrody jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.
 3. Fundacja może przyznać status współfundatora Nagrody.
 4. Nagroda ma charakter międzynarodowy.
 5. Nagroda w kategorii pierwszej jest przyznawana najlepszej książce poetyckiej napisanej przez żyjącego autora polskiego.
 6. Nagroda w kategorii drugiej może być przyznana co 2 (dwa) lata wybitnej książce poetyckiej przełożonej na język polski w ostatnich 2 (dwóch) latach poprzedzających rok przyznawania Nagrody w tej kategorii. Nagrodzony może zostać tom poetycki wybitnego autora (żyjącego lub nieżyjącego), przetłumaczony na język polski w doskonały sposób.
 7. W bieżącej edycji, zgłaszane do Nagrody książki z kategorii pierwszej winny zostać wydane pomiędzy 1 stycznia 2022 roku a 31 grudnia 2022 roku.
 8. W bieżącej edycji, Fundacja nie prowadzi naboru książek z kategorii drugiej (przetłumaczonych na język polski).
 9. Nagrodę stanowią:
 • statuetka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej,
 • nagroda pieniężna w wysokości ustalanej dla każdej kategorii przez Zarząd Fundacji.
 1. W przypadku nieprzyznania Nagrody w kategorii drugiej nagroda pieniężna nie powiększa kwoty nagrody pieniężnej w kategorii pierwszej.
 2. W przypadku przyznania Nagrody w kategorii drugiej, tj. książce przetłumaczonej na język polski, nagroda pieniężna jest dzielona pomiędzy żyjącego autora książki oryginalnej a autora (autorów) przekładów. Sposób podziału nagrody pieniężnej jest ustalany przez Zarząd Fundacji, z tym że w przypadku, gdy autor książki oryginalnej nie żyje, przypadająca na niego nagroda pieniężna nie powiększa nagrody dla autora (autorów) przekładów.
 3. W żadnej kategorii nie jest możliwe przyznanie nagrody ex aequo.
 4. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:

1) osoby będące w Zarządzie Fundacji lub jej przedstawiciele albo osoby uprawnione do reprezentowania współfundatora oraz współorganizatora Konkursu,

2) Członkowie Kapituły Nagrody.

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

1) w pierwszym etapie Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wskazuje listę nie więcej niż 90 książek poetyckich, które wchodzą w danej edycji do Konkursu w kategorii pierwszej. Lista książek zakwalifikowanych do Konkursu jest przekazywana do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji,

2) w drugim etapie Konkursu Kapituła wskazuje 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej oraz co 2 (dwa) lata podaje nazwisko laureata w kategorii drugiej albo przekazuje informację o nieprzyznaniu Nagrody w tej kategorii,

3) w trzecim etapie Konkursu Kapituła wskazuje laureata spośród 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej.

 1. W kategorii pierwszej Kapituła wyłania laureata zwycięskiej książki w ramach procedury trzyetapowej, natomiast w kategorii drugiej Kapituła wskazuje laureata książki zwycięskiej spośród wszystkich przetłumaczonych książek, które zostały poprawnie zgłoszone do Konkursu. W kategorii drugiej nie przewiduje się nominacji.
 2. Dokładne terminy poszczególnych etapów Konkursu będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji.
 3. Książki do Konkursu mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli w jej ocenie książka zasługuje na udział w Konkursie, w szczególności przez członków Kapituły, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim.
 4. Termin zgłaszania książek w bieżącej edycji Nagrody: do 9 stycznia 2023 roku. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przekazania zgłoszenia bezpośrednio Fundacji – data potwierdzenia przez Fundację jego otrzymania.
 5. Tryb zgłaszania książek do Nagrody obejmuje przesłanie lub przekazanie na adres:

Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków, z dopiskiem „Nagroda im. Wisławy Szymborskiej”:

1) pisemnego zgłoszenia książek do Nagrody (formularz do pobrania);

2) ośmiu egzemplarzy papierowych każdej ze zgłaszanych książek;

3) wersji w formacie PDF (o maksymalnej wielkość pliku 15 MB) nagranej na płytę CD lub inny nośnik danych dołączony do zgłoszenia lub przesłanej na adres: nagroda@szymborska.org.pl. Pliki prosimy nazywać według schematu nazwisko_imię_tytuł.pdf np. Szymborska_Wisława_Koniecipoczątek.pdf.

 1. Fundacja zobowiązana jest do nieudostępniania przesłanych książek w wersji papierowej oraz w formacie PDF dla celów innych, niż związane z pracami Kapituły Nagrody i wyłonieniem nominowanych i laureata lub laureatów Konkursu.
 2. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.
 3. Nominowanym do Nagrody może być osoba, która wyrazi zgodę na udział w Konkursie. Zgoda ta może być dostarczona/przekazana wraz ze zgłoszeniem książki do Konkursu bądź przed datą ogłoszenia nominacji do Nagrody w danej edycji.

§2

 1. Członków Kapituły danej edycji Nagrody powołuje co roku Zarząd Fundacji. Do składu Kapituły może zostać powołanych maksymalnie siedmiu jurorów.
 2. Członkostwo w Kapitule ustaje z chwilą zakończenia danej edycji Nagrody, wskutek rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, z powodu utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci. W takim przypadku Zarząd Fundacji może powołać nowego Członka Kapituły.
 3. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie każdorazowo Członkowie Kapituły w czasie pierwszego posiedzenia Kapituły, a w razie braku dokonania wyboru Przewodniczącego Kapituły wskazania Przewodniczącego Kapituły dokonuje Zarząd Fundacji. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.
 4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.
 5. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły.
 6. Członek Kapituły niebiorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
 7. Kapituła podejmuje uchwały na podstawie niniejszego regulaminu, z tym że decyzje odnośnie autorów nominowanych i laureatów Nagrody podejmuje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. W przypadku podjęcia przez Kapitułę uchwały z naruszeniem postanowień Regulaminu Zarząd Fundacji może zdecydować o uchyleniu takiej uchwały.
 8. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania w tajemnicy kwestii dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał. Członkowie Kapituły są zobowiązani do nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim przesłanych im w formacie PDF książek zgłoszonych do Konkursu.
 9. Zarząd Fundacji powołuje Sekretarza Nagrody na daną edycję Nagrody. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły,

2) protokołowanie obrad Kapituły,

3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę uchwał,

4) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

 1. Sekretarzowi Nagrody nie przysługuje prawo głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów Nagrody.
 2. Kapituła w porozumieniu z Zarządem Fundacji ma prawo powołać eksperta, w razie gdyby potrzebne były dodatkowe konsultacje merytoryczne.

§3

 1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji.
 2. Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz przekazywana nominowanym do Nagrody przez Sekretarza Nagrody.
 3. Miejscem uroczystości jest Kraków.

§4

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

§5

Regulamin niniejszy obowiązuje w odniesieniu do Konkursu, w którym przyznana zostanie Nagroda w 2023 roku.