zobacz listę zgłoszeń

Regulamin Nagrody

 

REGULAMIN NAGRODY POETYCKIEJ IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ 2017

§ 1

1. Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej (zwana dalej Nagrodą) została ustanowiona zgodnie ze statutem Fundacji Wisławy Szymborskiej (zwanej dalej Fundacją) i obecnie jest przyznawana w dwóch kategoriach:
1) dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku wydanej oryginalnie po polsku (kategoria pierwsza);
2) dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku przetłumaczonej na język polski (kategoria druga) – w przypadku gdy Kapituła Nagrody zdecyduje o jej przyznaniu w danej edycji Nagrody.
2. Organizatorem Konkursu o Nagrodę przeprowadzanym w obu kategoriach (zwanym dalej Konkursem) i fundatorem Nagrody jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.
3. Fundacja może przyznać status współfundatora Nagrody.
4. Nagroda ma charakter międzynarodowy.
5. Nagroda w kategorii pierwszej jest przyznawana corocznie najlepszej książce poetyckiej napisanej przez żyjącego autora polskiego.
6. Nagroda w kategorii drugiej może być przyznana w danej edycji Nagrody najlepszej
książce poetyckiej przełożonej na język polski w roku poprzedzającym rok przyznawania Nagrody. Nagrodzony może zostać tom poetycki wybitnego autora, przetłumaczony na język polski w doskonały sposób.
7. Zgłaszane do Nagrody w danej edycji książki winny zostać wydane pomiędzy 1 stycznia a 15 stycznia 2017 roku.
8. Nagrodę stanowią:
1) statuetka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej; 
2) nagroda pieniężna w wysokości ustalanej dla każdej kategorii co roku przez Zarząd Fundacji.
9. W przypadku nieprzyznania w danej edycji Nagrody w kategorii drugiej nagroda pieniężna nie powiększa kwoty nagrody pieniężnej w kategorii pierwszej.
10. W przypadku przyznania Nagrody w danej edycji w kategorii drugiej, tj. książce przetłumaczonej na język polski, nagroda pieniężna jest dzielona pomiędzy żyjącego autora książki oryginalnej a autora (autorów) przekładów. Sposób podziału nagrody pieniężnej jest ustalany przez Zarząd Fundacji, z tym że w przypadku, gdy autor książki oryginalnej nie żyje, przypadająca na niego nagroda pieniężna nie powiększa nagrody dla autora (autorów) przekładów.
11. W żadnej kategorii nie jest możliwe przyznanie nagrody ex aequo.
12. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
1) osoby będące w Zarządzie Fundacji lub jej przedstawiciele, albo osoby uprawnione do reprezentowania współfundatora oraz współorganizatora Konkursu,
2) Członkowie Kapituły Nagrody.
13. Konkurs składa się z trzech etapów:
1) w pierwszym etapie Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wskazuje listę 80 książek poetyckich, które wchodzą w danej edycji do Konkursu w kategorii pierwszej. Lista książek zakwalifikowanych do Konkursu jest przekazywana do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji;
2) w drugim etapie Konkursu Kapituła wskazuje 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej;
3) w trzecim etapie Konkursu Kapituła wskazuje laureata spośród 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej oraz podaje nazwisko laureata w kategorii drugiej albo przekazuje informację o nieprzyznaniu Nagrody w tej kategorii w danej edycji Nagrody.
14. W kategorii pierwszej Kapituła wyłania laureata zwycięskiej książki w ramach procedury trzyetapowej, natomiast w kategorii drugiej Kapituła wskazuje laureata książki zwycięskiej spośród wszystkich przetłumaczonych książek, które zostały zgłoszone do Konkursu. W kategorii drugiej nie przewiduje się nominacji.
15. Dokładne terminy poszczególnych etapów Konkursu będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji.
16. Książki do Konkursu mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli w jej ocenie książka zasługuje na udział w Konkursie, w szczególności przez członków Kapituły, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o literackim charakterze.
17. Termin zgłaszania książek – do 15 stycznia 2017 roku.
W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przekazania zgłoszenia bezpośrednio Fundacji – data potwierdzenia przez Fundację jego otrzymania.
18. Tryb zgłaszania książek do Nagrody obejmuje przesłanie lub przekazanie na adres:
Fundacja Wisławy Szymborskiej, pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej”:
- pisemnego zgłoszenia książek do Nagrody, oraz
- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla
Członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem nominowanych i laureata lub
laureatów Konkursu.
19. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.
20. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.
21. Nominowanym do Nagrody może być osoba, która wyrazi zgodę na udział w Konkursie.
Zgoda ta może być dostarczona/przekazana wraz ze zgłoszeniem książki do Konkursu
bądź przed datą ogłoszenia nominacji do Nagrody w danej edycji.

§ 2


1. Członków Kapituły danej edycji Nagrody powołuje co roku Zarząd Fundacji. Do składu Kapituły może zostać powołanych maksymalnie siedmiu jurorów.
2. Członkostwo w Kapitule ustaje z chwilą zakończenia danej edycji Nagrody, wskutek rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, z powodu utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci. W takim przypadku Zarząd Fundacji może powołać nowego Członka Kapituły.
3. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie każdorazowo Członkowie Kapituły w czasie pierwszego posiedzenia Kapituły, a w razie braku dokonania wyboru Przewodniczącego Kapituły wskazania Przewodniczącego Kapituły dokonuje Zarząd Fundacji. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.
4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.
5. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły.
6. Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić
Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
7. Kapituła podejmuje uchwały na podstawie niniejszego regulaminu, z tym że decyzje odnośnie autorów nominowanych i laureatów Nagrody podejmuje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. W przypadku podjęcia przez Kapitułę uchwały z naruszeniem postanowień Regulaminu Zarząd Fundacji może zdecydować o uchyleniu takiej uchwały.
8. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania w tajemnicy kwestii dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.
9. Zarząd Fundacji powołuje Sekretarza Nagrody na daną edycję Nagrody. Do obowiązków Sekretarza należy:
1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły,
2) protokołowanie obrad Kapituły,
3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę uchwał,
4) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.
10. Sekretarzowi Nagrody nie przysługuje prawo głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów Nagrody.
11. Kapituła w porozumieniu z Zarządem Fundacji ma prawo powołać eksperta, w razie, gdyby potrzebne były dodatkowe konsultacje merytoryczne.

§ 3


1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji. Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz przekazywana nominowanym do Nagrody przez Sekretarza Nagrody.
2. Miejscem uroczystości jest Kraków.

§ 4


Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

§ 5


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i obowiązuje do 15 stycznia 2017 roku, czyli w bieżącej edycji Konkursu.
 

 
Załączniki